U bent hier

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de afdelingshoofden, de financieel directeur en de algemeen directeur. Zij zorgen voor de ontwikkeling en invoering van een eenduidige visie op het organisatiebeleid, de overlegstructuur, het personeel en de financiën. Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en –uitvoering. De burgemeester is een adviserend lid van het managementteam.

Bénédicte Buylen
Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

09 210 32 01

Marleen Volckaert
Adjunct-algemeen directeur

De adjunct-algemeen directeur staat de algemeen directeur bij in de vervulling van haar ambt.

Zij vervangt de algemeen directeur als zij afwezig of verhinderd is.

09 210 32 03

Adjunct-algemeen directeur - expert
09 210 32 01

Financieel directeur

De financieel directeur is als lid van het managementteam de financiële adviseur van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

09 210 32 02

Peter Dendooven
Afdelingshoofd Persoonszaken

De afdeling Persoonszaken is verantwoordelijk voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen en organisatie van de dienstverlening met betrekking tot het welzijn van de burgers van Merelbeke.

0479 95 21 96

Dirk Doclo
Waarnemend afdelingshoofd Grondgebiedszaken

De afdeling Grondgebiedszaken heeft tot doel het beleid van het lokaal bestuur met betrekking tot leefmilieu, ruimtelijk beleid, omgeving en infrastructuur te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen.

09 210 36 45

Michaël Pector
Afdelingshoofd Vrijetijdszaken

De afdeling Vrijetijdszaken is verantwoordelijk voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het vrijetijdsaanbod voor de burgers van de gemeente.

09 210 32 14

Voorzitter / burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Hij is bevoegd voor algemene coördinatie bestuur en beleid, burgerzaken, politie, brandweer en veiligheid, erediensten en begraafplaatsen, externe relaties en intergemeentelijke samenwerking, ontvangsten en protocol, restbevoegdheden.

09 210 32 00