U bent hier

Gemeentelijke adviesraden

Via de adviesraden treedt het bestuur in dialoog met de burger. Een adviesraad is meestal samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers van verenigingen of belangengroepen, maar soms worden er ook geïnteresseerde inwoners bij betrokken. De adviesraden geven advies of doen voorstellen over verschillende onderdelen van het beleid. Zij kunnen ook zelf initiatieven nemen of acties uitwerken.

Let wel, adviesraden brengen, zoals het woord zegt, advies uit. Het beslissingsrecht ligt bij de gemeenteraad of het schepencollege.

Kandidaat adviesraden

Bouw jij mee aan Merelbeke?

Beheerorgaan bibliotheek

De bibliotheekraad volgt de algemene bibliotheekwerking op en stippelt ook een beleidsvisie uit inzake de bibliotheek.

Beheer- en adviesraad cultuur

De beheer- en adviesraad cultuur staat het lokaal bestuur bij in het beheer van de culturele infrastructuur in de gemeente, en adviseert anderzijds het beleid inzake culturele materie.

Adviesraad voor lokale economie en handel

Deze raad biedt een twintigtal ondernemers en middenstanders een forum voor alle aspecten in verband met lokale economie. Via adviezen kunnen ze voeding geven aan het gemeentelijk economisch beleid. Zo wil het lokaal bestuur Merelbeke werken aan een meer ondernemingsvriendelijke gemeente.

Jeugdraad

De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alle thema's die kinderen en jongeren aanbelangen.

Lokaal overleg kinderopvang

In het lokaal overleg kinderopvang werken we samen rond het thema kinderopvang in Merelbeke

Milieuraad

De milieuraad is een gemeentelijke adviesraad die de burger betrekt bij het milieubeleid.

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

De GECORO is de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Ze adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad wat het ruimtelijke beleid van de gemeente betreft.

Seniorenraad

De seniorenraad wil de belangen van alle senioren en het seniorenbeleid in Merelbeke behartigen en dat via overleg en advies aan het OCMW- en het gemeentebestuur. 

Gemeentelijke adviesraad voor sport

De gemeentelijke sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van alle inwoners van Merelbeke.

Welzijnsraad

De welzijnsraad heeft de opdracht, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, adviezen te formuleren aan het OCMW- en het gemeentebestuur.