U bent hier

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

Wat?

De GECORO is de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Ze adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad wat het ruimtelijke beleid van de gemeente betreft.

De belangrijkste taken van de GECORO liggen op het vlak van planning. Zo wordt de commissie verschillende keren geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de GECORO advies. Tot slot kan de GECORO op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die in verband staan met ruimtelijke ordening.
 

Wie?

De GECORO bestaat uit:

  • leden die deskundig zijn op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw (en hun plaatsvervangers)
  • leden die organisaties vertegenwoordigen uit het maatschappelijke middenveld (en hun plaatsvervangers)
  • waarnemers van het schepencollege en van de fracties van de gemeenteraad

Voorzitter: Geert Debersaques